Административни услуги

Административни услуги

Какво предлагаме?

Интрастат

Aко едно дружество премине установените прагове за вътреобщностна търговия, то е задължено да се регистрира като интрастат оператор и да подава месечно информация към НАП;

Фактуриране

Издаване на приходни фактури от името на вашите дружество,

Он-лайн банкиране

Зареждаме платежни нареждания за данъчни и осигурителни задължения или търговски разплащания.

Подаване на декларации по ЗБУТ

Декларация по чл.15 от ЗБУТ се подава еднократно до 30-ти април на всяка година година, при наличие на промяна в обстоятелствата.

Подаване на ГФО в ТР и публикуване на финансови отчети

Подаваме годишни финансови отчети на предприятията, чиито отчети сме подписали и подлежат на вписване в ТР. Публикуваме на нашия сайт годишните финансови отчети на дружества, които нямат задължение да ги обявяват в ТР.

КАСТ експертизаАдминистративни услуги

Ние сме фирма с над 20 години опит в областта на областта на счетоводството, независимия финансов одит и разработката на софтуер.

КАСТ Консулт ООД е създадено през 1997 г. Първоначалните дейности са независим финансов одит на предприятия и разработване на счетоводен софтуер. В последствие дейността е разширена и предоставя богата гама от професионални финансово-счетоводни, консултантски, одиторски и други съпътстващи услуги.

accountant calculate the cash bill 2021 04 05 01 12 09 utc min

Ние сме насреща за Вашите въпроси.

Нашите експерти отговарят

Често задавани въпроси