Независим финансов одит

Независим финансов одит

Какво предлагаме?

Нашият професионален опит е в одитиран на компании с различни дейности. В изпълнение на договорите с досегашни и настоящи клиенти, включително клиенти с клонове и дъщерни предприятия, компанията ни е придобила опит в одитирането по Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия и по Международните счетоводни стандарти (МСФО) на самостоятелни и консолидирани финансови отчети на дружества от различни отрасли и дейности.

Одиторския ни подход е приоритетно насочен към ефективно представяне на услуги с високо качество за всички клиенти. Той представлява комплексна  система от правила и процедури, които осигуряват  последователност, задълбоченост и качествена реализация при работа по всеки един ангажимент. 

Нашата одиторска практика се характеризира с: професионализъм; независимост и обективност; познаване в дълбочина дейността и стопанската среда на клиента; честно, ясно и точно оповестяване на одиторското мнение;  етика и конфиденциалност спрямо търговските дела на клиента.

Извършваме:

  • Независим финансов одит;
  • Договорени процедури свързани процедура по преобразуване на търговски дружества;
  • Одит на изпълнението на Европейски програми
  • Договорни процедури в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти(МОС)

Одиторската ни практика периодично подлежи на оценка за контрол по качеството на одиторските услуги от СККОУ към ИДЕС. Винаги получаваме най-високата оценка А.

КАСТ експертизаФинансов одит

Ние сме фирма с над 20 години опит в областта на областта на счетоводството, независимия финансов одит и разработката на софтуер.

КАСТ Консулт ООД е създадено през 1997 г. Първоначалните дейности са независим финансов одит на предприятия и разработване на счетоводен софтуер. В последствие дейността е разширена и предоставя богата гама от професионални финансово-счетоводни, консултантски, одиторски и други съпътстващи услуги.

accountant calculate the cash bill 2021 04 05 01 12 09 utc min

Ние сме насреща за Вашите въпроси.

Нашите експерти отговарят

Често задавани въпроси

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:

а) балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;

б) нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;

в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;

Освен тях, на независим финансов одит подлежат и предприятията от обществен интерес, както и предприятия, за които това изискване е установено със закон.