Счетоводен продукт КАСТ

Счетоводно обслужване

Счетоводен продукт КАСТ

Счетоводен продукт, който се настройва по нуждите и разбиранията на счетоводителя, вместо той да работи по правила наложени от софтуера.

O SilverPartner clr

Счетоводна система КАСТ позволява:

  • свободно персонализиране на сметкоплана, без ограничения в броя на аналитичности за дадена сметка
  • богат набор от счетоводни справки
  • възможност за добавяне и спиране на аналитичност на сметка по всяко време на годината без това да влияе на данните за стари периоди
  • шаблони на счетоводни статии за по-бърза обработка на документи
  • възможност за отмяна на осчетоводяване на операции без изтриване на описанието им
  • възможност за автоматично генериране на едностранни и двустранни отчети
  • обработка на данни за дълготрайни активи, начисление и автоматично осчетоводяване на амортизации
  • възможност за издаване на фактури, проформи и протоколи
  • възможност за издаване на касови ордери и генериране на платежни нареждания

 

По заявка разработваме интерфейси към различени софтуер за управление на бизнеса на клиентите. Предлагаме и разработка на интерфейси към банкови системи за обработка на електронни извлечения и/или генерация на масови файлове за разплащане.

Клиентският софтуер на КАСТ може да работи на всички версии на операционните системи MS Windows. Има работещи версии за Ubuntu, Linux Mint и Mac OS X, като съществува възможност за работа и на други платформи. Няма изисквания за операционната система и хардуера на сървъра. Системата работи със СУБД Oracle версия 9i или по-висока. Могат да се използват всички версии (Standard Edition, Enterprise Edition, Personal Edition и Express Edition).

Счетоводната система КАСТ отразява нашето виждане за реализиране на информационен модел на счетоводната дейност. Това е базова система, изчистена от несвойствена за счетоводната отчетност информация и дейност. Технологията на нейното изграждане позволява лесно да бъде допълвана и развивана според нуждите на предприятието, в което се внедрява.

Софтуерът е изграден със съвременни технологии и работи върху Oracle Database, което осигурява изключително високо ниво на надеждност на данните и сигурност на достъпа. Поддържа много големи обеми от данни, което осигурява цялата счетоводна информация назад в годините да е едновременно налична независимо от мащабите на компанията. Може да се работи с отдалечени работни места без изискване за високоскоростни комуникации.

Ние сме насреща за Вашите въпроси.

Нашите експерти отговарят

Често задавани въпроси

Счетоводният софтуер се заплаща на база на брой потребители. Еднократно се заплаща лиценз за право на ползване, а всяка година се заплаща такса поддръжка. Първата година таксата поддръжка е пропорционална на броя месеци, в които се използва софтуера. За подробности вижте нашата ценова листа.